به‌ شی جیاوادهۆک
حفارةفيات هيتاشي منافيس
$١٥٠
iPhone 7 Plus 32g
IQD200