ماكزيما
$28
مرزيه ٢٠١١ فلاحي
$137
ليكزز موديل ٢٠٠٢
$٣٥
مالیبۆ
$115
نیسان.ڕۆگ
$160
تۆیۆتا
$220
Tucson
$214
گلايزر ئؤباما Heme2013
$165
یارس 2010
$85
فۆرد فۆکس
$116
kia 4000
$130
تۆیۆتا
$195
VOLVO L120E
$50000
نيسان رؤگ موديل 2017
$159
ئۆپترا 2005 تە کسی
$73
نیسان ماکزیما
$118
Opel vivaro pas
$91
فؤرت ئيدج 2008
$112
BMW I525 1995
$53
هۆندا اکسینت2010
$95
Suzuki Vitara
$94
Ford ecco
$115
سكؤده ٢٠١٢
$115
پیکاب نیسان 2002
$80