شێڤرۆلێت
$١٠٨
دۆج نیتڕۆ 2008 بێ بۆیاح
$١٠٥
بیکاشۆ 2009
$٨٥
ئۆپڵ
$٤٨
سەیارەی ئۆپتڕا 2010
$٨٠
جیپ
$٠
نيسان ارمادا ٢٠٢٠ فول
$٣١٥
چێری تیگۆ 2014 بێ بۆیاخ
$٨٨
پیشیلە
ID٢٨٠.٠٠٠
ازیرا مۆدێل 2013
$١٣٥
نیسان سەنی 2016
$٨٦
$٥٠
$٣٠٠
$١.٠٥٠
نیسان ســــەنتـــــراsv2017
$١٢٤
کیا
$١٢٠
فؤرد اكسبلور ٢٠١٤ نيفاي ده بل اكسل
$١٦٠
هیووندای
$١٣٠
نيسان فيرسا ٢٠٢٠ شكل جديد
$١١٤
دۆج جۆڕنی ٢٠١٨
$١٧٥
مزرعة
$٦
تاخم سیسەمی دوو نەفەری
ID١٠٠
فۆرد
$١١٠
نيسان ارمادا ٢٠٢٠
$٣٣٠

Next page