کوردستان
نیشان سەنی
$127
نیسان ڤێرساsvسپێشل
$115
ڕینۆی داستەر
$108
فــۆرد ئسکیپ بــــێ بــــۆیــــاخ
$131
شوڤرلیت تراکر
$75
ئالتيما
$129
جۆنوای 2013
$80
$200
سؤناتا
$145
شێڤرۆلێت
$١٥٧
نیسان ڕۆك 2018
$195
مزرعه له هه ولير
$55000
نیسان سەنترا
$143
شێڤرۆلێت
$117
فورت ته وروز
$٧٦
چێری
$80
سوناتا
$١٦٥
جیتەمودیل ٢٠١٨
$١٥٥
سێنترا
$127
مارسێدێس بێنز
$45
فولفو ٧٤٠ گێری ئۆتوماتیک تبرید
$٩٩
نیسان تیدا
$96
تويتا كوروله ٢٠١١ يه ك بارجه بوياخي هه يه
$١٢٠
نیسان
$102