کوردستان
نيسان ده بل اكسل
$١٣٨
شێری تیگۆ
$95
نیسان
$125
نیسان پاسفاندەر
$105
لانسەر قرش
$٧٣
نیسان 2008زۆر خاوێنە
$112
چێری E5 2014 بێ بۆیاخ
$82
RAV4
$٢٢٥
نیسان تیدا
$100
نيسان صني
$115
BMW
$48
فورت ته وره ز
$٧٦
نیسان التیما
$107
مازدای 8 وبەخ
$49$
نیسان سێنترا 2019 خلیجی مەکینە16ی گێڕ ئۆتۆ ماتیک دەبڵ گێڕ
$147
ڤۆلکس واگن پاسات جی تی
$240
فؤرد ئيسكيپ فول مواصفات
$110
چێری تیگۆ 2014 بێ بۆیاخ
$95
نیسان سێنترا خەلیجی
$145
کیائۆبتیما
$145
jeeta
$128
دایهاتسۆ یابانی
$67
سياره
$155
Corolla
$165