موڵک کوردستان
مزرعة
$٥
$٥٠
مزرعة
$٦
زەوی بۆ فرۆشتن لە گەڕەكی بەرانان تەنیشت باخ
$١١٠.٠٠٠
خانوو بۆ فڕۆشتن بە شێوەی خێرا بیت للبع سرعە یبع
$0
خانوو بۆ فرۆشتەن تاپۆ
$٦
خانوو
$٥٨٠
شوقە
$٤٤٤
ئه م باخه بؤ فرؤشتنه
$٣٥٠
$٢٣٥
گةراجي سةيارة
$٣.٤٠٠
خانوو بؤ فؤشتن
$١٠.٠٠٠
شوقە شاری مامۆستایان
$٤٤٠
ئـەم بـاخـە بـۆ فـرۆشـتـن
$
$٧
شوقه شاری ماموستایان
$٤٥٠
فرۆشتنی خێرا.زەوی 200مەتری تــاپۆ
$٨٧
$565 گەڵا
$63500
ئەم خانوە بوفروشتن
$275
$650
$١٠.٥٠٠
ID250000
خانوو لەباداوە پشت
$42000

Next page