سەیارە Daihatsu
دایهاتسۆ یابانی 2007
$٦٦
دایهاتسۆ یابانی
$٦٧
دایهاتسۆ یابانی
$٧٠
دایهاتسۆ یابانی 2007
$٧٢
دایهاتسۆ استیشن بێ بۆیاخ
$٨٣