سەیارە Daihatsu
دایسۆ 2007
$65
دایهاتسۆ 2007
$65
دایهاتسۆ 2008
$68
دایهاتسۆ یابانی 2007
$66
دایهاتسۆ یابانی
$67
دایهاتسۆ یابانی
$70
دایهاتسۆ یابانی 2007
$72
دایهاتسۆ استیشن بێ بۆیاخ
$83