سەیارە Daihatsu Sirion
دایسۆ 2007
$65
دایهاتسۆ 2007
$65
دایهاتسۆ 2008
$68