سەیارەنیسانکوردستان
نیسان روج امریکی
$165
نيسان سني
$١١٣
ئۆتۆمبیل
$110
نیسان ڤێرسا
$104
نيسان
$٥٥
نیسان
$97
نيسان
$15
نیسان التیما
$145
نيسان --نؤت
$١٢٠
نیسان مورانو
$78
نیسان بیکئاب 2012
$155
نیسان سێنترا ٢٠٢٠ خلیجی
$160
نیسان لاکشمی بای
$101
نیسان
$159
نيسان روج 2018
$205
نيسان ده بل ٢٠٠٢ بؤفرؤشتن
$100
سێنترا ٢٠١٨
$145
نيسان بيكاب
$١٥٥
ڤێرسا نۆت
$123
نيسان روج 2018
$178
نيسان سني
$١١٥
Nissan lakishmiba
$117
نيسان روج 2018
$180
nisan sentra
$130