سەیارە هیووندای Kona
هیووندای
$١٥٠
هوندای کۆنا
$١٥
هیووندای
$١٥٥
هۆندایی گیتز
$٦٠