سەیارە نیسان X-Trail
نیسان
$٢٢٦
نیسان ئێکسترا2008
$٩٦
نیسان ئێکسترا
$١٤٠
نیسان ئێکسترا
$١٤٠