سەیارە نیسان X-Trail
نیسان ئێكسترا
$100
نیسان
$226
نیسان ئێکسترا2008
$96
نیسان ئێکسترا
$140
نیسان ئێکسترا
$140