سەیارە نیسان Sunny
نیسان سەنی یابانی 2010 گێڕ ئۆتۆماتیک سلڤەر
$١١٣
نیسان لاکشمی بایی 2013
$٧٣
نیسان سەنی لاکشمی بایی 2015
$٨٨
نیسان سەنی 2013
$٨٤
نیسان سەنی 2013
$٧٣
نیسان سەنی یابانی 2006
$٩٦
نیسان سەنی 2016
$٨٢
نیسان سەنی 2016
$٨٦
83
$٨٣
نیسان سەنی 2008
$٨٤
نیسان سەنی 2018
$٨٨
نیسان صنی یابانی
$٩٠
نیسان سەنی یابانی گێڕ عادی 2010 مەکینە 16 سپی
$١١٢
نيسان سنی لاکشیبا2018 زور خاوينه
$١٠٠
نیسان سەنی تەکسی مۆدێل ٢٠٠٢بۆ فرۆشتن
$٨٥
سەنی تەکسی مۆدێل ٢٠٠٢ بۆ فرۆشتن
$٨٧
نیسان سەنی یابانی 2010
$١١٠
Nissan suny
$١٠٦
نیسان سنیی
$١٠٥
سەنی کۆری تۆماتیک
$٩٤
Nissan Suny
$١١٠
نیسان سەنی(لاکشمیبای)
$١١٨
نيسان سه نى / ته كسى
$١١٥