سەیارە نیسان Maxima
نیسان ماکسیما
$٩٦
نیسان ماگزیما
$٥٨
نیسان
$٣٨