سەیارە نیسان Maxima
نیسان ماکسیما
$96
نیسان ماگزیما
$58
نیسان
$38