سلەیمانی و دەورۆبەری
نیسان سێنترا 2019 خلیجی مەکینە16ی گێڕ ئۆتۆ ماتیک دەبڵ گێڕ
$147
ڤۆلکس واگن پاسات جی تی
$240
فؤرد ئيسكيپ فول مواصفات
$110
چێری تیگۆ 2014 بێ بۆیاخ
$95
نسیان قاشقای
$200
يارسى تؤماتيك
$97
ڵێکسێز
$150
نیسان سنترا
$149
جێب لاریدۆ
$167
فؤرد ئيسكيپ فول فول مواصفات
$112
فوردسالون
$65
توێتا کامری 2008 رەنگ رەساسی گێر ئۆتۆ ماتیک
$118
جیلی SL 2013
$76
سەنی تەکسی 2000ئۆتۆماتیک..سەنەوی تا2023
$71
ڕینۆی داستەر
$108
فــۆرد ئسکیپ بــــێ بــــۆیــــاخ
$131
جۆنوای 2013
$80
نیسان سەنترا
$143
شێڤرۆلێت
$117
چێری
$80
فولفو ٧٤٠ گێری ئۆتوماتیک تبرید
$٩٩
نیسان رۆک فول موسفات
$136
جاک تروومپچی 2015 بێ بۆیاخ
$84
IQD۱۲۰