سلەیمانی و دەورۆبەری
کیا Sportage
$170
نیسان
$٢٣٠
مالیبۆ سپی بەفری مۆدیل 2011
$115
فۆرت فویژین 2010 یەک چەمەلەخ بۆیاخە سەنەوی تازەیە تا 2022ز زۆر بێکێشەیە
$105
تۆیۆتا
$١٧٠
كابرس موديل ٢٠٠٤
$75
𝑵𝒊𝒔𝒔𝒂𝒏-𝑻𝒊𝒊𝒅𝒂 2010
$
خانوو بؤ فؤشتن
$10000
ئـەم بـاخـە بـۆ فـرۆشـتـن
$
نیسان سەنی یابانی گێڕ عادی 2010 مەکینە 16 سپی
$112
ئوتومبيل
$108
نیسان سەنی تەکسی مۆدێل ٢٠٠٢بۆ فرۆشتن
$85
چێری تیگۆ 2014 بێ بۆیاخ
$95
$2
ئۆپتڕا 2004 بۆفرۆشتن
$72
$115
سان یۆنگ ٢٠١٠ ، ٦پستۆن
$78
Nissan_Tiida
$
GL کامری خلیجی سپی بەفری2011
$147
شێری تیگۆ 2014 بێ بۆیاخ
$90
كاميري SE
$140
سەنی تەکسی مۆدێل ٢٠٠٢ بۆ فرۆشتن
$87
ونەوشە 2008 فول فول مواسەفات
$305
تیدا یابانی
$117