سلێمانی
چێری تیگۆ 2015
$95
مجەمیدە ی royal
IQD340000
سەلاجە ی concord
IQD130000
مةليكة
$97
کروز مۆدێلی 2011
$٨٩
نیسان
$159
لانسةرى قرش
$106
Jeep renegade
$15000
گةراجي سةيارة
$3400
جێب لاریدۆ
$165
فیگۆ سفری شەریکە
$95
شێری تیگۆ 2014 بێ بۆیاخ
$95
ئەم پڕۆتۆنە بۆ فرۆشتن
$65
LifanX50گورينه وه ش ده كه ين
$98
کیا Sportage
$170
نیسان
$٢٣٠
فۆرت فویژین 2010 یەک چەمەلەخ بۆیاخە سەنەوی تازەیە تا 2022ز زۆر بێکێشەیە
$105
تۆیۆتا
$١٧٠
كابرس موديل ٢٠٠٤
$75
𝑵𝒊𝒔𝒔𝒂𝒏-𝑻𝒊𝒊𝒅𝒂 2010
$
خانوو بؤ فؤشتن
$10000
ئـەم بـاخـە بـۆ فـرۆشـتـن
$
ئوتومبيل
$108
نیسان سەنی تەکسی مۆدێل ٢٠٠٢بۆ فرۆشتن
$85