کەرەڤانە  0
کەرەڤانە  1
کەرەڤانە  2

کەرەڤانە

  • 8485
  • رانیه
$16

کەرەڤانە

کەرەڤانەی لەفەو کافێ ماڵی کەسابەتە  ٥چاوە غازی پێوەیە  تەئسیساتی ئاوو کارەباو غازی بۆکراوە 
ڕیکلامی هاوشێوە
پایسکل
$75
كەشخەترین و ناوازەترین کالە
$0
Redmi note 11
$150
ئیکسـسوارات
$0
$3
Moniter
$290
$30
$0
$0
تاخمی مێز نان خواردن لەگەڵ معرض
$0
$420
جیهازی ئاو پاکە رە
$120