کەرەڤانە  0
کەرەڤانە  1
کەرەڤانە  2

کەرەڤانە

  • 8485
  • رانیه
$١٦

کەرەڤانە

کەرەڤانەی لەفەو کافێ ماڵی کەسابەتە  ٥چاوە غازی پێوەیە  تەئسیساتی ئاوو کارەباو غازی بۆکراوە 
ڕیکلامی هاوشێوە
كاتمي به تال بؤ فروشتن
$٢٥
تانكي گاز
$٥٠٠.٠٠٠
$٣٠٠
بوفروشتن
$١٠
یاری منالان ۷ هزار
$٧.٠٠٠
پاسکیل
$٣٠.٠٠٠
$٣٠
$٠
$٠
تاخمی مێز نان خواردن لەگەڵ معرض
$٠
$٤٢٠
جیهازی ئاو پاکە رە
$١٢٠