• دهۆک
 • 2019
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$١١٥
 • دهۆک
 • 1997
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$98
 • دهۆک
 • 2013
 • ئۆتۆماتیکی
$73
 • دهۆک
 • 2016
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$225
 • دهۆک
 • 2011
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$143
 • دهۆک
 • 2006
 • ئەڵمانی
 • ئۆتۆماتیکی
$45
 • دهۆک
 • 2011
 • یابانی
 • عادى
$167
 نیسان نافارا
نیسان نافارا
فرۆشراوە
 • دهۆک
 • 2009
 • عادى
$118
مازدا 3 مازدا MAZDA3
مازدا MAZDA3
فرۆشراوە
 • دهۆک
 • 2009
 • ئۆتۆماتیکی
$65
 • دهۆک
 • 2012
 • ئۆتۆماتیکی
$105
 کیا Cadenza
کیا Cadenza
فرۆشراوە
 • دهۆک
 • 2015
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$195
Suzuki سووزووکی
سووزووکی
فرۆشراوە
 • دهۆک
 • 2008
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$80
 • دهۆک
 • 2014
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$123
2018 Toyota Camry SE تۆیۆتا كامرى
تۆیۆتا كامرى
فرۆشراوە
 • دهۆک
 • 2018
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$21000
 • دهۆک
 • 2012
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$88
ليكزز موديل ٢٠٠٢ ڵێکسێز LS 600h
ڵێکسێز LS 600h
فرۆشراوە
 • دهۆک
 • 2002
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$٣٥
مازدا ١٢و بخ مازدا
مازدا
فرۆشراوە
 • دهۆک
$26
Prado 2008 تۆیۆتا پرادو
تۆیۆتا پرادو
فرۆشراوە
 • دهۆک
 • 2008
 • ئۆتۆماتیکی
$195
 تۆیۆتا كامرى
تۆیۆتا كامرى
فرۆشراوە
 • دهۆک
 • 2010
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$110
دوج كاليبر ٢٠٠٨ دۆج كاليبر
دۆج كاليبر
فرۆشراوە
 • دهۆک
 • 2008
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$73
ڕیکلام دابنێ