لیفان

 • 2016
 • كۆری
 • 18
 • ئۆتۆماتیکی
 • نیه‌
 • 62000 (Km)
 • سلێمانی
 • سلێمانی
$98

ليفان گورينه وه ش ده كه ين

4ساره بوفروشتن گورينه وه ش ده كه ين
1-Lifan x50
موديلي 2016سه نه ويي تازه يه تا 2025قه تره بوياخي نيه بي بوياخه ته نهايه ك شوختي هه يه مه كينه 18زنجيره هه لمو بوخاري نيه نه كراوه ته وه مه كينه يي به شه رت گيري به شه رت ته بريت به شه رت 63000هه زارروشتوه سپيري شه ريكه ي دانه گيراوه گيرتوماتيكه شه ريكه ويلكه په ماسه فاتي فوله به س به سمه و سلايتنيه 4$گه لا خرامه يي تيايه نرخي 98گه لايه كه ميك محامه له يي تيايه ته قه وره قه يي نيه هه مو گياني به شه رت يه ك دينار مه سره في تيا نيه زه ماني يه ك سالي ماوه له شه ريكه بو زانيني زياتر په يوه ندي بكه به 07701203230يان07508694867
تكايه ئه م ساره يه قه مه ره يه به رزنيه به قه يي بيكاشويكي ته كسيه يه ك په نجه له بيكاشوبه رزتره

2-جاك سالون موديك 2015سه نه ويي تازه يه تا 2024
قه تره بوياخي نيه شوختي نيه گيرو مه كينه و ته بريت به شه رته گيرتوماتيكه هه لمو بوخارري نيه به شه رت
ماسه فاتي فول فوله به س به سمه نيه سلايتيش نيه
مه كينه زنجيره مه كينه يي نه كراوه ته وه يه ك دينار مه سره في تيا نيه نرخي 85گه لايه كه ميك محامه له يي تيايه

3-فورد سالون موديك 2007سه نه ويي تازه كراوه ته وه تا2024گيرو مه كينه يي به شه رته هه لمو بوخاري نيه
6بستونه 3پارجه بوياخي هه يه به بي ناوگرتن ماسه فاتي فول فوله به س به سمه وسلاهيت نيه ته بريدي گه رمو سارد به شه رت يه ك دينار مه سره في تيانيه گيرتوماتيكه نرخي 65$گه لايه كه ميك محامه له يي تيايه مالي دوسته هه موگياني به شه رت يه ك دينار مه سره في تيانيه

ئوبتراي مۆدیلی 2010 یەیک چەمەلغی تۆ زێک بۆیاغەو سەقفەکەی جەلاتینەو لە سەر ساغی کراوە و گێر و مەکینەی هیچ کێشەی نیەو بەشەرت وچوار تایەی تازەیە
سه نه ويي تازه كراوه ته وه تا 2022هيج خرامه يي تيانيه هه لمو بوخاري نيه ته بريدي به شه رت گرير توماتيكه ده قه وره قه يي نيه كليو مه تر 179000روشتوه نرخي 82$كه ميك محامه له يي تيايه گورينه وه ش ده كه ين

فورد سالون موديل 2007سه نه ويي تازه يه تا 2024
گيرومه كينه و ته بريد به شه رته هيج خرامه يي تيا نيه  توماتيكه سي پارجه بوياخي هه يه جه مه له خي سه كن له گه ل بونيته كه يي يه كي دووپه نجه بوياخه درگاي سايه قو درگاي دواي سايه ق
ماسه فاتي فوله به س به سمه و سلايت نيه مه كينه يي به شه رته 6بستونه هه مو گياني به شه رته يه ك دينار مه سره في تيا نيه مالي دوسته نرخي 65$معامه له يي تيايهڕیکلامی هاوشێوە
ليفان گورينه وه و سه وداش ده كه ين لیفان x50
ليفان گورينه وه و سه وداش ده كه ين
 • سلێمانی
 • 2016
 • كۆری
 • ئۆتۆماتیکی
$98
Lifanx50
 • سلێمانی
 • 2016
 • كۆری
 • ئۆتۆماتیکی
$98
لیفان x50 مۆدێل 2016
 • سلێمانی
 • 2016
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$88
دولفين
 • سلێمانی
 • 2016
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$93
لیفان x50 2016
 • که‌رکوک
 • 2016
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$86