موڵک
مزرعة
$6
زەوی بۆ فرۆشتن لە گەڕەكی بەرانان تەنیشت باخ
$110000
خانوو بۆ فڕۆشتن بە شێوەی خێرا بیت للبع سرعە یبع
$0
خانوو بۆ فرۆشتەن تاپۆ
$6
خانوو
$580
شوقە
$444
ئه م باخه بؤ فرؤشتنه
$350
$235
گةراجي سةيارة
$3400
خانوو بؤ فؤشتن
$10000
شوقە شاری مامۆستایان
$440
ئـەم بـاخـە بـۆ فـرۆشـتـن
$
$7
شوقه شاری ماموستایان
$450
فرۆشتنی خێرا.زەوی 200مەتری تــاپۆ
$87
$565
$63500
ئەم خانوە بوفروشتن
$275
$650
$10500
ID250000
خانوو لەباداوە پشت
$42000
مزرعه له هه ولير
$55000
$75

Next page