سەیارە
جاگوارفولەمەکینەگازەدووسویجەزەمانەبێ
$١٨٠
پيكه ب دئر بؤ فرؤشتن
$٧٦
٢٠١٦ /٥٥هةزار رؤيشتوة هيجي نية
$١٣٢
کیا سپؤرتاج ٢٠١٣ فول
$١٥٠
ئوتومبيل
$١٠٨
اوبترا 2012 گیرعادی
$٩٠
نیسان سەنی تەکسی مۆدێل ٢٠٠٢بۆ فرۆشتن
$٨٥
نیسان ئاڵتیما
$١٥٥
ئەڤیۆ شکل نوێ 2017 سەنەوی هەتا 2024
$١٠٥
چێری تیگۆ 2014 بێ بۆیاخ
$٩٥
نیسان
$٩٧
ئۆپتڕا 2004 بۆفرۆشتن
$٧٢
هیووندای
$١٣٦
$١١٥
سان یۆنگ ٢٠١٠ ، ٦پستۆن
$٧٨
نیسان ڤێرساse
$١٠٣
Nissan_Tiida
$
GL کامری خلیجی سپی بەفری2011
$١٤٧
کامری ٢٠٠٩ خەلیجی فول مواسەفات سەڵتەنە
$١١٥
528 selver 290 km
$٩٠
شێری تیگۆ 2014 بێ بۆیاخ
$٩٠
كاميري SE
$١٤٠
سەنی تەکسی مۆدێل ٢٠٠٢ بۆ فرۆشتن
$٨٧
تۆیۆتا
$١٨٥

Next page