سەیارە نیسان Tiida
نیسان تیدا 2008گێڕ تۆماتیك
$٨٦
تیدا
$١٠٨
نیسان تیدا ڕەساسی
$٨٦
تیدە
$٩٢
Nissan tida 2012
$١١٨
نیسان
$٠
نیسان
$١١٤
نیسان تیدا٢٠٠٨ 78وەرەقە کەمێک معمەلە
$٧٨
نیسان تیدا 2010
$١١٣
نیسان
ID٧٥
نیسان
$١١٠
??????-????? 2010
$
نیسان
$٩٧
تیدا یابانی
$١١٧
تیدا سلڤر تۆماتیک 2008
$٦٦
نيسان تيدا 2014 شكل نوى
$١٢٤
نیسان تیدا
$٨٣
Nissan Tiida
$١٢٠