سەیارە نیسان Qashqai
نیسان
$١١٤
قاشقای 2009
$١١٢
نیسان قەشقای
$١٥٤