سەیارە مازدا 626
Mazda 1989
$٢٥
مازدة تةكسي
$٤٢
مازدەی سندق هەشت و بەخ
$٤٠
سةيارة
$٣٣