سەیارە مازدا 626
Mazda 1989
$25
مازدة تةكسي
$42
مازدەی سندق هەشت و بەخ
$40
سةيارة
$33