سەیارە مازدا 626
مازدة تةكسي
$٤٢
مازدەی سندق هەشت و بەخ
$٤٠
سةيارة
$٣٣