سەیارەسلەیمانی و دەورۆبەری
فؤرد اكسبلور ٢٠١٤ نيفاي ده بل اكسل
$160
فۆرد
$110
ssangyng
$123
BYD 2014 بێ بۆیاخ
$83
جۆنوای 2013
$85
nissan navara
$125
جیلی ئێمگراند x7 2013 بێ بۆیاخ
$98
جیتا مۆدێل ٢٠١١ بۆ فرۆشتن
$116
بی وای دی
$85
نيسان
$45
نيسان ڤێرسا
$110
ئۆپترا ئۆتۆماتیک مۆدێل ٢٠٠٩
$75
شۆفرلێت کاپتیڤا
$100
مونيكا
$١٦٠
شێڤرۆلێت
$89
bmw
$65
فۆرد
$122
ڤۆڕت ڤۆکس
$103
توێتا کرۆلا 2013 خلیجی گێڕ ئۆتۆماتیک مەکینە گەورە 1.8
$146
Nissan Rogue
$159
کیا
$115
فۆرد
$100
چێری تیگۆ 2015
$90
تؤيؤتا هايسی 2011
$160