سەیارەسلێمانی
نیسان سە نی کۆری
$100
ئاڵتیما sr ڕەشی قەتران
$155
ئۆپترا تۆماتیک
$78
ئۆپڵ ئۆمیگا بۆ فرۆشتن
$46
BYD G3 2014
$80
نیسان قاشقای
$185
jep laredo
$132
فۆڕد فیگۆ ٢٠١١ بێ بۆیاخ
$82
ڕینۆ فلۆنس
$123
Mercedes Benz
$188
چێری E5 2014
$78
تۆیۆتا
$163
فاولی faw
$62
نیسان
$125
چێری E5 2014 بێ بۆیاخ
$82
فورت ته وره ز
$٧٦
ڤۆلکس واگن پاسات جی تی
$240
چێری تیگۆ 2014 بێ بۆیاخ
$95
نسیان قاشقای
$200
ڵێکسێز
$150
جێب لاریدۆ
$167
فوردسالون
$65
توێتا کامری 2008 رەنگ رەساسی گێر ئۆتۆ ماتیک
$118
جیلی SL 2013
$76