رانیه
GMC terrain 2016
$١٧٨
$100
بيكاشؤى ٢٠١٠ ئه مريكى
$105
فؤرد ئيسكيپ فول مواصفات
$110
يارسى تؤماتيك
$97
فؤرد ئيسكيپ فول فول مواصفات
$112
فــۆرد ئسکیپ بــــێ بــــۆیــــاخ
$131
شێڤرۆلێت
$117
jeep
$97
فؤرد ئيسكيپ
$125
بيكاشؤ كؤرؤلا
$141
فۆرد
$125
Nissan Altima2017
$١٤٤
فؤرد ئيسكيپ 2011
$127
optra
$75
كامرى ٢٠١١ فول مواصفات
$116
BYDF3 2014
$80
تۆیۆتا
$186
فورد
$145
سە یارە
$30
ماڕسیدس
$37
optra
$75
کامری
$210
کامری
$212