به‌ شی جیاواهەولێر و دەورۆبەری
سيمارتي كورك زورجوان بوفروشتنه كبسه
IQD
باسكيلي ياباني عجم27
IQD
باسكيلي اوروبي الماني ماركه ي TREK
$
باسكيلي ياباني اصلي جه به لي
IQD
قه نه فه
$1
Huawei p10lit
IQD85
$45
IQD
IQD000
$1500
IQD8000
$300
IQD140
$500
$200
ماتۆڕ سێ تایە 2020
$13
IQD20
ماتۆر هۆندا
$22
باسكيلي ياباني
$125
گلیدەرمیسبوشی یابانی
$200
كياي 3000ري
$88
$٣٢٥
IQD۹۰۰۰۰
$180